Johannes King

Fu Wikipedia
Johannes King (1870)

Johannes King e ben wan evangelisti. Johannes King e ben wan man fu Sranankondre, so a e ben wan srananman. (Si tu: Disi rei taki ala blanga srananman e abi.)

Disi papira ben pikin. Yu kan kenki a papira disi.