Prem Radhakishun

Fu Wikipedia
Prem Radhakishun (2012)

Prem Radhakishun e ben wan kolumnisti. Prem Radhakishun e ben wan man fu Sranankondre, so a e ben wan srananman. (Si tu: Disi rei taki ala blanga srananman e abi.)

Disi papira ben pikin. Yu kan kenki a papira disi.