Tallahassee

Fu Wikipedia
Presi fu Tallahassee ini a Florida.

Tallahassee ben wan presi ini Kondre Makandrameki.

Disi papira ben pikin. Yu kan kenki a papira disi.