Venom

Fu Wikipedia

Venom e ben wan produkti taki yu ogu fu sey.

Disi papira ben pikin. Yu kan kenki a papira disi.